1950

1950

Text:
Ky-Niem
Cho hôi Djurgarden
cua Bô-Truong Bô Thanh-Niên va Thê-Tháo Vet-Nam
Tang ngáy 23 Tháng 11 nâm 1950

Klicka på årtalet ovan för större bild.
(-)