Djurgårdens IF Alliansförening

Djurgårdens IF Alliansförening

Djurgårdens Idrottsförening genomgick en drastisk organisatorisk förnyelse 1990. Den historian och händelser redovisas speciellt i ett separat dokumentet [Länk] Fram till dess under de första 100 åren hade alla sporter varit samlade under en gemensam juridisk och ekonomisk hatt. Respektive sport var organiserade som sektioner som alla verkande under den gemensamma ”Huvudstyrelsen”. Verksamhetsformen hade fungerat tillfredställande fram till mitten av 80-talet. Men då hopade sig problemen. Efter en omvälvande fyraårsperiod som inleddes med en mycket allvarlig obeståndssituation, beslöt ett enigt årsmöte att övergå från en sektionsförening till en Alliansförening bestående av ekonomisk och juridiskt självständiga Djurgårdsföreningar.

Djurgårdens IF Alliansförening
Grundad: 1991
Föreningar: 21 (2020)

Webbplats: dif1891.se

Alliansföreningen har det övergripande policyansvaret och är ägare av DIF-skölden och varumärket. Djurgårdföreningarna är medlemmar i Alliansföreningen, som i skrivande stund (2020) har totalt 21 medlemsföreningar. Medlemsföreningarna utövar också huvudmannaskapet i Alliansföreningen vilket i första hand sker vid Årsmöten och Förtroenderådsmöten.
Alliansföreningens övergripande ansvar och ägande för varumärket är stadgefäst. Samtliga Djurgårdsföreningars rättigheter till varumärket är också noggrant reglerat via ett Varumärkesavtal. En förutsättning för att få vara en Djurgårdsförening är att föreningen måste underteckna varumärkesavtalet som är likalydande för alla. Med ett undertecknat avtal får föreningen, både i idrottsliga och kommersiella sammanhang, rätten att använda DIF-skölden ihop med föreningens namn exempelvis DIF Basketförening.
Däremot ger varumärkesavtalet inte någon Djurgårdsförening rätten att bara använda skölden eller bara namnet Djurgårdens Idrottsförening i kommersiella sammanhang. Den rätten har bara Alliansföreningen. I tävlingssammanhang har föreningarna dock rätt att på tävlingsdräkt, och till verksamheten hörande idrottsredskap, endast använda skölden utan angivande av föreningsnamnet. Alliansföreningen kan genom tilläggsavtal, mot överenskommen ersättning, ge en medlemsförening rätten att under preciserade förutsättningar använda bara skölden i det aktuella kommersiella sammanhanget. Ett stort sådant tilläggsavtal har tecknats med DIF Fotboll och DIF Hockey. Med övriga medlemsföreningar kan mera begränsade tilläggsavtal träffas. Föreningar som tecknar tilläggsavtal har inte rätt att överlåta denna rättighet till tredje part.

Alliansens ansvarsområden

  • Dagens organisation med juridiskt och ekonomiskt självständiga Djurgårdsföreningar och en Alliansförening på toppen, som äger och förvaltar varumärket, minimerar risken för skadeverkningar om någon av föreningarna hamnar på obestånd eller råkar ut för andra problem som kan vara till skada för varumärket.
  • Alliansföreningens ansvar för varumärket är stadgefäst. Det regleras också i detalj i Varumärkesavtalet som alla Djurgårdsföreningar har undertecknat. Avtalet ger alla föreningar både sportsligt och kommersiellt rätten till sitt eget varumärke. Det vill säga skölden i kombination med det egna namnet exempelvis DIF Basketförening. Namnet återges oftast i en ring runt skölden.
  • Alliansföreningens ägande och ansvar för varumärket gör det möjligt att få totalkontroll över vilka sporter som får bilda Djurgårdsföreningar. Ingen ny Djurgårdsföreningar kan startas utan att Alliansen godkänt detta. Ett godkännande av en ny förening efter en ingående prövning i flera avseenden och först efter att föreningen undertecknar och garanterar att följa Varumärkesavtalet. Målet är inte att starta så många föreningar som möjligt. Målet är att de föreningar som startas skall kännetecknas av kvalitet och bidra till att stärka det gemensamma varumärket.
  • Den potentiella nya föreningen måste också garantera att följa den för alla Djurgårdsföreningar gemensamma värdegrunden, som beslutades vid Djurgårdens 125-årsjubileum 2016. Värdegrunden är också stadgefäst.
  • Alliansföreningens ägande och ansvar för varumärket gör det också möjligt att agera om någon förening hamnar snett med risk för att varumärket skadas. Oberoende vad det är för problem kan Alliansföreningen ta initiativ till åtgärder som kan hjälpa föreningen att rätta till problemet. Om av någon anledning föreningen inte skulle vilja vidta nödvändiga åtgärdar kan Alliansens styrelse säga upp varumärkesavtalet. Därigenom förlorar förening rätten att använda skölden och namnet DIF. Denna åtgärd har aldrig behövt vidtas. Det brukar i själva verket gå bra att enas om nödvändiga åtgärder. Det ligger ju också i den berörda föreningens intresse att undvika att skada varumärket.
  • Ett dokument som gäller alla föreningar har rubriken Ekonomistyrningspolicy. Syftet med denna policy, som är stadgefäst, är att åstadkomma transparens, utan att frånta föreningarna sitt ansvar för sin egen ekonomi. Därigenom kan ekonomiska problem uppdagas på ett så tidigt stadium. Det ökar möjligheten att vidta åtgärder innan problemet blivit för stort för att kunna lösas.
  • Alliansföreningen har också ett ansvar för att frågor som är föreningsövergripande hanteras så effektivt som möjligt i samråd med föreningarna. Exempel på det är värdegrunden och det löpande arbetet med att utveckla och förvalta ett digitalt museum, denna sida. Alliansen arrangerar också årsmötet där medaljer, diplom och hedersutmärkelser delas ut.

Läs mer hur det gick till när Djurgårdens IF blev en alliansförening:
Sammanfattning
Fördjupad beskrivning