Gemensam värdegrund

Gemensam värdegrund

I slutet av år 2013 inledde Djurgårdsalliansen arbetet med att skapa en gemensam värdegrund för Djurgårdens samtliga 20 föreningar. Ett naturligt tredje steg efter grundandet av föreningen 1891 och formandet av Djurgårdsalliansen 1990. Detta gjordes genom diskussioner med Djurgården Fotboll, Djurgården Hockey, representanter för övriga föreningar i Djurgårdsalliansen samt de etablerade supporterorganisationerna inom Djurgårdsfamiljen.

DIF Alliansen, fotbollen, hockeyn och de ledande supporterorganisationerna såg alla behovet av att ta fram och enas kring en gemensam värdegrund som skulle omfatta och involvera alla föreningar, de organiserade supporterorganisationerna och alla som bekände sig som Djurgårdare.

Anledningen att Djurgårdens IF:s samtliga intressenter ställde sig bakom att ta fram en gemensam värdegrund för samtliga föreningar var en gemensam vilja att definiera vad DIF är och står upp för som förening, vad som gjort oss framgångsrika de första 125 åren, vilka misstag vi historiskt upprepat och vill undvika i framtiden – hur vi gemensamt kunde lägga bästa möjliga grund för de kommande 125 åren. Något att samlas kring i vardagen, i med- som motgång och när vi är osäkra på vägen framåt ur ett givet läge. En mall och en guide av och för alla föreningar, supporterorganisationer och enskilda Djurgårdare. Att det inte handlade om att ”hitta på något nytt” utan definiera det vi är och alltid har stått för, tillsammans, i en process byggd på delaktighet från hela Djurgårdsfamiljen var avgörande för att samtliga intressenter, föreningar som supporterorganisationer ställde upp på att aktivt delta i framtagandet av värdegrunden.

De tre ordförandena för allians, fotboll och hockey, Lars Erbom, Lars-Erik Sjöberg och Kaarel Lehiste tog därför 2014 beslutet att Djurgårdens IF skulle ta fram och definiera en värdegrund inför DIF:s stundande 125 års jubileum,12 mars 2016.

Resurser krävdes för detta omfattande arbete, såväl finansiella resurser som projektledning och experter på värdegrundsarbete. Medlemmar från stiftelsen DNA som stöttar DIF sedan 2009 bidrog med finansiella medel och stiftelsens generalsekreterare Tom Davidson erbjöds sig att agera projektledare, Thomas Brenemark engagerades som processledare och Selfleaders som externa konsulter och rådgivare.

En central arbetsgrupp under ledning av de tre ordförandena för allians, fotboll och hockey bestående av styrelseledamöter från allians, fotboll och hockey samt de operativa ledningarna för fotboll och hockey ledde arbetet från start till mål.

Vid sidan om den centrala arbetsgruppen fanns ett stort antal parallella arbetsgrupper från alla delar av Djurgårdsfamiljen som löpande gav input i processen, omkring 500 Djurgårdare deltog i dessa arbetsgrupper och bidrog till arbetet digitalt och/eller via mindre och större möten.

Värda ett extra omnämnande ibland dessa grupper var arbetsgruppen bestående av ordförandena i de 20 föreningarna samt arbetsgruppen bestående av engagerade supportrar från olika håll av Djurgårdsfamiljen som arbetade mycket nära projektledningen, processledning och den externa rådgivaren där bl.a Järnkaminernas ordförande Viktor Adolfsson ingick.

Djupintervjuer gjordes med ett 50-tal personer som varit delaktiga i våra ledande föreningars framgångsperioder som ledare, spelare, vd:ar, ordföranden, delar av organisationerna i fotboll och hockey, nuvarande och tidigare ordföranden i föreningar och supporterorganisationer, samt drivande krafter i föreningens supporterorganisationer då som nu.

En viktig del i framtagande av värdegrunden var att möjliggöra för alla Djurgårdare att delta i arbetet. Detta gjordes genom den stora digitala värdegrundsundersökning som närmare 8 000 Djurgårdare deltog i samt öppna möten för alla Djurgårdare genom hela processen som genomfördes i aulan på GIH (där Djurgården Fotboll under denna tidsperiod arrangerade sina årsmöten). Dessa möten inkluderade presentationer och diskussioner kring såväl preliminära som slutgiltiga förslagen till den gemensamma värdegrunden.

Efter ett mycket omfattande arbete som påbörjades i slutet av 2013 och är unikt i sitt slag i svensk idrottshistoria såväl för den tid som bereddes för arbetet, de resurser som satsades i arbetet, för den breda delaktigheten och den öppna och transparenta processen. Den gemensamma nya värdegrunden fastslogs formellt vid alliansstyrelsens möte i aulan på GIH torsdag 10 mars 2016. En värdegrund bestående av tre beståndsdelar:

 • Vår vision: Djurgårdens idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap för samhällets bästa.
 • Vår position: Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening.
 • Nio framgångs principer – principer som gjort oss till Sveriges mest framgångsrika idrottsförening:
  1. Stå upp för rättvisa
  2. Tydligt ledarskap
  3. Tar socialt ansvar
  4. Professionell inställning
  5. Goda förebilder
  6. Varm gemenskap
  7. Alltid visa vilja
  8. Uppmuntra mod
  9. Glädje och kärlek

Vid tillfället för det formella antagandet av värdegrunden för samtliga föreningar inom Djurgårdens IF närvarade ordförandena i samtliga 20 föreningar och 5 supporterorganisationer och skrev även samtliga under värdegrunden. Såväl den underskrivna värdegrunden i original samt fotot över de närvarande vid tillfället finns för alltid på en hedersam plats i Djurgårdens Pokalrum på Stockholms Stadion.

Bild från Alliansens årsmöte 10 mars 2016 när den nya gemensamma värdegrunden antogs.

Lördag den 12 mars 2016 lanserades Djurgårdens IF gemensamma värdegrund officiellt i samband med föreningens 125-årsjubileum i Stockholms Stadshus med följande förord:

”År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. År 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och supportrar medverkat i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla alliansföreningar. Den består av en vision och en position som uttalar en evig strävan att vara den ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att vara bäst på att få människor att växa. Det är den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka med vårt namn. Vår karta är våra nio framgångs principer. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Vi har nått störst framgångar i flest idrotter under våra första 125 år. Vår gemensamma plattform gör oss ännu bättre på att få människor att växa och ge mer tillbaka till människor och samhälle i ytterligare 125 år”

Samtliga 20 DIF föreningarna skrev tillsammans med supporterorganisationerna Järnkaminerna, Stiftelsen DNA, Ultra Caos Stockholm, Sällskapet Gamla Djurgårdare och DIF Supporters under värdegrunden den 10 mars 2016.

Värdegrundens skapande och hela Djurgårdens samlande inför densamma bör och kan ses som ett viktigt paradigmskifte i Djurgårdshistorien

Nedan kan ni läsa om de resonemang som ligger bakom de olika punkterna.

VÅR VISION
’’DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA – GENOM IDROTTENS GEMENSKAP, FÖR SAMHÄLLETS BÄSTA’’

För oss är idrott mer än bara sport. Vi ser på idrott som språngbräda för människor. Vi tror att individer växer mest när alla förutsättningar är rättvisa. För att växa behöver man andra. Därför är våra gemensamma mål alltid viktigare än enskilda önskningar. Den som lär sig att respektera andra, som förstår att rättvisa, vilja och mod är nycklar till att bli både en bättre idrottare och människa, kommer också att bli det. I Djurgårdens IF vill vi inte bara nå bra sportsliga resultat, vi vill göra vårt samhälle lite bättre. Det gör vi genom att få fler att dela våra värderingar.

VÅR POSITION
STOCKHOLMS STOLTHET – SVERIGES LEDANDE IDROTTSFÖRENING

Vi föddes i hjärtat av Stockholm. Vår strävan är alltid att vara Sveriges ledande idrottsförening. De framgångar vi haft har inte skett av en slump. De är resultatet av att vi vågat utmana traditionella vägar inom våra idrotter, att vi visat mod och adderat nytänkande inom socialt ansvar, kommersiell utveckling och våra supporterled. Men det är bara halva sanningen. Framgång är inget självspelande piano. Lika ofta som vi varit framgångsrika, lika ofta har vi varit illa ute. Vad som gjort att Djurgården alltid kommit tillbaka är vår tro på oss själva, varandra och att aldrig ge upp. Det är vår starka kärlek till det vi står för som gjort oss till Sveriges ledande idrottsförening och det som gör oss till Stockholms Stolthet.

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER
Våra framgångsprinciper bygger på våra erfarenheter och vår identitet. De är vår vägledning och ska genomsyra all vår verksamhet och våra relationer med supporterföreningar och partners. De är likt vision och position en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

 1. Stå upp för rättvisa
  – Vi låter idrottens rättvisa ideal genomsyra allt vi gör.
  Som Sveriges ledande idrottsförening står vi upp för rättvisa och respekten för lagar och regler. I vår verksamhet kan vi visa idrottens möjlighet att påverka både individer och omgivning. Vi tror på kraften som uppstår när alla får samma chans. Vi tror på ett jämlikt samhälle där människor bedöms efter sin förmåga att lyfta sig själva och andra. Det genomsyrar allt vi gör. Vi är opolitiska, men det betyder inte att vi låter bli att ta ställning. Vi ska visa vad vi står för med både ord och handling.
 1. Tydligt ledarskap
  – Vi visar vägen med höga ambitioner, lyhördhet och civilkurage.
  Tydligt ledarskap handlar om att veta vad man vill och vilja visa det. Vi skapar förtroende genom att stå upp för det vi tror på. Vi är lyhörda, samarbetar över gränserna och använder den kraft som finns inom hela Djurgårdsfamiljen. I vårt ledarskap ryms både kyla och värme. Kyla, därför att vi ska våga hålla oss kvar vid en plan, även vid tillfälliga motgångar. Värme, därför att vi alltid har att göra med människor. Och människor blir bättre när de lyfts upp än när de trycks ner. Tydligt ledarskap handlar mer om att få andra att bli starka, än visa sig stark själv. En ledargestalt, fostrad i Djurgården, är en trygghet för föreningen och en tillgång för hela samhället.
 1. Tar socialt ansvar
  – Vi breddar idrottsintresset, erbjuder tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i samhället.
  Idrotten har unika möjligheter att bygga broar mellan människor i en värld där handlingar är viktigare än ord. Djurgårdens IF bryr sig och gör mer för samhället än att ta hand om de som kommer till oss. Vi erbjuder en tillhörighet och plats där alla har lika värde, oavsett könsidentitet, etnicitet, religion, läggning, funktionsnedsättning eller ålder. När andra pratar om integration så lever vi inom idrotten den i vår vardag. Vår dragningskraft som Sveriges ledande idrottsförening ger oss unika möjligheter att få fler att idrotta, känna sig sedda och engagera sig, växa som människor och upptäcka vad Djurgårdens IF kan ge dem.
 1. Professionell inställning
  – Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet och att lära oss i allt vi gör.
  Vi väljer alltid den lösning, den väg och de personer som bäst kan klara uppgiften – oavsett bakgrund. Vi ska vara professionella och objektiva i en känslostyrd värld. Våra idrottare arbetar hårt för sin framgång. Vi vill att samma disciplin ska genomsyra alla personer knutna till vår förening. Att vara professionell betyder att kunna skapa sportsliga framgångar med en ekonomi i balans. Har vi inte det ena så når vi aldrig det andra. Att vara professionell är att vara ödmjukt nyfiken och lära av de som lyckats före oss. Den dag vi tror oss veta bäst, den stund vi ingenting mer vill lära oss, det är dagen vi inte längre är professionella.
 1. Goda förebilder
  – Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer.
  Vi är alla en del av Sveriges ledande idrottsförening och en symbol för Stockholm. Vi djurgårdare har förmånen att vara en del av något mycket större än oss själva. När vi bär föreningens färger och talar i dess namn har vi ett ansvar för Djurgårdens IFs anseende, oavsett om vi är på en stor arena, ute på resa, på sociala medier eller på träning eller tävling. Vi uppträder värdigt och visar omtanke för andra för det tar lång tid att arbeta upp ett gott anseende men fort att rasera det. Därför är vi alltid goda ambassadörer och vårdar tidigare djurgårdares goda insatser för föreningens bästa. Det är allas vår uppgift att lämna efter oss ett ännu bättre Djurgårdens IF till nästa generation.
 1. Varm gemenskap
  – Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra.
  Djurgårdsfamiljen är en gemenskap där vi gör varandra bättre och idrottsupplevelsen till något större. Det spelar ingen roll vilken idrott det gäller, vi är djurgårdare och när vi samlas är glädje och hög stämning en del av vår identitet. Vi månar om varandra i alla lägen. Vår energi kan vända matcher och tävlingar, ett magisk samspel mellan prestation och läktare som skapar några av våra starkaste Djurgårdsminnen. Det ska vi värna om. Ibland kan vi tycka olika. Då samlas vi, rannsakar oss själva och låter idrottens ideal och Djurgårdens Ifs bästa vara riktmärke.
 1. Alltid visa vilja
  – Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som talang.
  I Djurgården ser vi vilja som en talang. Är det något som kännetecknar oss så är det att viljan att träna hårt och kunna hålla ut längre än andra. Vi tappar aldrig hoppet hur svårt det än ser ut. Det är därför det är så jobbigt att tävla mot en djurgårdare, och så inspirerande att ha en djurgårdare vid sin sida. Viljan att aldrig ge upp kommer ur en motivation som byggts i samspel med de som står mig närmast. Viljan är något jag väljer och där jag får stöd av alla runt mig.
 1. Uppmuntra mod
  – Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt och är innovativa.
  Mod är att våga misslyckas. Mod är att våga välja vägar som ingen annan tagit. För att nå stora segrar måste man sätta utveckling före kortsiktiga framgångar. Vi ska inspirera alla djurgårdare att stå upp när det gäller som mest. Vi ska stötta alla att vilja utmana det invanda, våga förändra och driva innovation. Det är det som skapar skillnad när så mycket annat är lika. Mod är lika avgörande för våra framtida framgångar som det varit för våra tidigare. En djurgårdare bär sitt mod med sig genom hela livet.
 1. Glädje och kärlek
  – Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.
  Genom glädje föds kärlek. Ur det kan man bygga en tro på att det omöjliga kan bli möjligt. Det är en styrka att kunna se leken även i allvaret. Tillsammans är glädje och kärlek energin i varje stordåd. Det spelar ingen roll om det gäller unga, elit, supportrar, ledare, organisation eller ideella. Alla drivs av samma motor. Glädjen övervinner motgångar och föder hopp. Den blir större när den delas av fler. Det är vår uppgift att se det som avstamp för allt vi gör. All livslång passion föds ur glädje och kärlek.

Vid 125-års jubileet 12 mars 2016 tryckte DIF upp en värdegrundsfolder i A5-format [Länk]